Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Aktualności

Nowe rekomendacje PTNefD 28 września 2020

Zarząd Towarzystwa Informuje, że we współpracy z wydawnictwem MEDICAL TRIBUNE ukazało się wznowienie Zaleceń Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej dotyczących postępowania w wadach wrodzonych układu moczowego pt:

Informujemy, że zgodnie z umową zalecenia te będą dostępne bezpłatnie dla członków Towarzystwa w formie drukowanej lub dostępu internetowego.
Egzemplarze dla członków są już w posiadaniu Zarządu – będą dystrybuowane  na spotkaniach Towarzystwa a wspólnie z Redakcją Medical Tribune pracujemy nad dostępem ONLINE dla członków Towarzystwa.
Marcin Tkaczyk

Save the Date for the Virtual Meeting 28 września 2020

Szanowni Państwo,

 

Tegoroczny International Congress on Hypertension in Children and Adolescents (ICHCA2020), który po raz kolejny miał odbyć się w Warszawie, z powodu pandemii Covid19 został przeniesiony do przestrzeni wirtualnej. Komitet Naukowy ICHCA2020 przygotował cykl webinariów obejmujący całość problemów hipertensjologii dzieci i młodzieży. Podobnie do poprzednich edycji ICHCA, do przedstawienia wykładów zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z dziedziny hipertensjologii i specjalności pokrewnych. Pierwsze webinarium odbyło się w lipcu 2020 i dotyczyło zmian w mikrokrążeniu. Kolejne zaplanowano na 29 września tego roku, a tematem 3 wykładów będzie programowanie prenatalne nadciśnienia tętniczego, programowanie żywieniowe otyłości i zespołu metabolicznego oraz efekty hemodynamiczne leczenia bariatrycznego. Wykładowcami są dr Julie Ingelfinger, prof. Piotr Socha i dr Mark Mistnefes. Następne z webinariów poświęcone będzie zasadom oceny uszkodzenia narządowego u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym.

 

Webinaria ICHCA2020 odbywają się pod patronatem International Society of Hypertension i International Pediatric Hypertension Association. Bardzo proszę Państwa o przekazanie informacji o webinariach ICHCA2020 koleżankom I kolegom zainteresowanym problemami nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży.

 

W imieniu Komitetu Naukowego ICHCA2020

 

Brian Rayner – przewodniczący
Mieczysław Litwin – współprzewodniczący

Komunikat w sprawie konferencji i pisma Standardy Medyczne 08 września 2020

Koleżanki i Koledzy,

 

W związku ze zmianą formuły konferencji – w tym zaniechania tradycyjnej prezentacji plakatów

  • nie będziemy drukować osobnego numeru pisma Standardy Medyczne (Pediatria)  ze streszczeniami
  • pełne prace będą przyjęte do oceny i potem do  druku w regularnym numerze pisma
  • wszyscy autorzy pełnych prac otrzymają ten numer pisma zwykłą pocztą do domu, po konferencji
  • pełne prace należy przesyłać na adres mailowy dr Jarmużek (w.jarmuzek@ipczd.pl)
  • autorzy powinni zapoznać się z technicznymi wytycznymi wydawnictwa, co do formy artykułów, na stronie www.standardy.pl , przed wysłaniem pracy

Komitet Naukowy Konferencji

Komunikat w sprawie organizacji Konferencji PTNFD 2020 08 września 2020

Koleżanki i Koledzy,

 

W związku z nieustającym zagrożeniem epidemiologicznym, plan organizacji dorocznej konferencji PTNFD w 2020 roku uległ modyfikacji, która ogranicza jej  zakres techniczny do formy hybrydowej, z bardzo ograniczonym udziałem na miejscu (w centrum konferencyjnym Hotelu Boss w Warszawie-Międzeszynie) oraz z udziałem on-line większości uczestników, przy wykorzystaniu platformy streamingowej.

 

Termin konferencji to 12-14 listopada, niemniej liczba i długość trwania poszczególnych aktywności zostanie mocno ograniczona.

 

Ten typ organizacji wymusza zmianę (istotne skrócenie) programu merytorycznego, co spowoduje, że szereg wykładów przewidzianych do wygłoszenia w tradycyjnej formie w pierwotnej wersji programu –  będzie odwołanych i ewentualnie wykorzystanych w trakcie przyszłych zjazdów.

 

Prezentacje posterowe będą miały wyłącznie postać krótkiego omówienia on-line (w czasie rzeczywistym) treści plakatów, umieszczonych wcześniej  na platformie internetowej.

 

Szczegółowy nowy program pojawi się niebawem. Trwają negocjacje w zakresie udziału firm zewnętrznych w konferencji,  po zmianie jej  formuły, co nie jest zadaniem prostym. Ma to, oprócz wartości edukacyjnej – znaczenie dla budżetu konferencji i zmiany opłat dla uczestników.

 

O wszystkich ustaleniach powiadomimy, jak tylko będą potwierdzone.

 

Z pozdrowieniami

Komitet Organizacyjny i Naukowy

Przewodniczący PTNFD

Pożegnanie Pani prof. dr hab. n. med. Ireny Szajner-Milart 08 września 2020

30. czerwca 2020 r. zmarła w wieku 93 lat prof. dr hab. n. med. Irena Szajner-Milart, twórca i nestor lubelskiej nefrologii dziecięcej.

 

 

Prof. Irena Szajner- Milart urodziła się w 1927 roku na Kresach Wschodnich.

 

Dyplom lekarza medycyny uzyskała w 1954 roku po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Klinice Pediatrycznej tejże Uczelni. Kwalifikacje zawodowe doskonaliła na kursach dokształcających z zakresu reumatologii, endokrynologii i nefrologii dziecięcej w Warszawie i w Poznaniu oraz w ośrodkach zagranicznych, kierowanych przez prof. A. Pradera w Zurychu (1972) i prof. J. Brodehla w Hanowerze (1988). Zapoczątkowało to trwającą do dziś współpracę Kliniki Nefrologii  Dziecięcej UM w Lublinie z ośrodkami niemieckimi. w 1966 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, w 1979 roku- doktora habilitowanego nauk medycznych, w 1986r.- tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1993 r.- profesora zwyczajnego.

 

Od 1975 r. I. Szajner-Milart była zastępcą ordynatora w Klinice Chorób Dzieci Młodszych AM w Lublinie, a w 1990 roku została kierownikiem tej Kliniki. Zgodnie z zainteresowaniami zawodowymi i naukowymi pani Profesor, znaczny odsetek pacjentów tej jednostki stanowiły dzieci z chorobami układu moczowego. Tworząc podwaliny nefrologii dziecięcej w makroregionie lubelskim, od początku zachęcała asystentów do otwierania specjalizacji z nefrologii, odbywania staży i szkoleń w wiodących ośrodkach nefrologicznych w kraju i za granicą. Umożliwiło to powstanie Kliniki Nefrologii Dziecięcej. Dzięki Jej działalności i zaangażowaniu ośrodek ten wzbogacił się o nowe możliwości diagnostyczno- terapeutyczne jak badania urodynamiczne, biopsja nerki czy dializoterapia.

 

Prof. I. Szajner-Milart była niezwykle cenionym lekarzem pediatrą i nefrologiem. Zawsze chętnie służyła swoja wiedzą i doświadczeniem młodym pokoleniom lekarzy, dla których była autorytetem i przykładem. Była opiekunem dwóch przewodów habilitacyjnych, promotorem siedmiu prac doktorskich i trzech magisterskich, w większości o tematyce nefrologicznej. Była recenzentem ponad 30 rozpraw doktorskich, kilku rozpraw habilitacyjnych i oceny dorobku naukowego na tytuł profesora. Aktywność  naukowo- badawcza prof. I. Szajner-Milart dokumentuje ponad 160 opublikowanych prac, w większości dotyczących problematyki nefrologicznej, których była autorem lub współautorem. Jej zainteresowania dotyczyły m. in. udziału amin biogennych w postawaniu zmian zapalnych w nerkach, powikłań leczenia sterydami dzieci z zespołem nerczycowym, w tym ich wpływu na rozwój fizyczny, znaczenia czynników usposabiających w nawracających zakażeniach układu moczowego u dzieci. W sposób szczególny interesowała się etiopatogenezą, kliniką i leczeniem zespołu hemolityczno– mocznicowego, zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego oraz nefropatii w przebiegu zespołu Schoenleina- Henocha. Ponadto była autorką monografii i rozdziałów w podręcznikach na temat szczepień ochronnych, ostrych zatruć u dzieci oraz chorób wieku rozwojowego. Trzy spośród nich ukazały się nakładem PZWL pod Jej redakcją.

 

Prof. I. Szajner-Milart wykształciła rzesze młodych adeptów medycyny. Pod Jej kierunkiem 24 lekarzy uzyskało specjalizacje z pediatrii. Jako wieloletni prodziekan Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie dała się poznać jako dobry organizator szeroko pojętej aktywności studentów medycyny. Była zaangażowanym i wymagającym nauczycielem akademickim, świetnym wykładowcą i egzaminatorem podczas licznych dyplomowych i specjalizacyjnych sesji, cenionym opiekunem studenckiego koła naukowego.

 

Prof. I. Szajner- Milart była założycielem sekcji nefrologicznej lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, organizatorem kilku ogólnopolskich zjazdów oraz sympozjów pediatrów  i nefrologów dziecięcych.

 

Za swoją działalność zawodową i pełnione funkcje organizacyjne została honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.

 

Była osobą powszechnie lubianą i szanowaną. Charakteryzowała się niezwykłą kulturą, życzliwością, pogodą ducha, humorem oraz nadzwyczajną empatią i poświęceniem dla pacjentów, którym tak wielu pomogła.

 

Będzie nam Jej bardzo brakowało ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Zespół Kliniki Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie

 

Zmiana terminu konferencji 24 marca 2020

Szanowni Państwo,

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce zostaliśmy zmuszeni do przesunięcia terminu XVIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Wzięliśmy pod uwagę działania Rządu, rekomendacje GIS i zarządzenia Rektorów wyższych uczelni, niemniej argumentem decydującym było dobro pracowników ochrony zdrowia, którzy odgrywają kluczową rolę w przypadku dalszego rozwoju epidemii COVID-19.

 

W związku z powyższym informujemy o podjętych decyzjach:

  1. Konferencja zostaje przesunięta na nowy termin: 12-14 listopada 2020. Komitet Organizacyjny wydarzenia dokłada starań, by w nowym terminie konferencja odbyła się w takim samym kształcie merytorycznym, jaki zaplanowano na maj.
  2. Przesłane do dnia 15 marca br. streszczenia zostaną przesłane do oceny przez recenzentów w późniejszym terminie, niemniej wyznaczamy dodatkowy termin dosyłania dodatkowych streszczeń i prac pełnotekstowych – na 31.08.2020. W razie potrzeby modyfikacji dotychczas przesłanego tekstu prosimy o kontakt z organizatorem logistycznym wydarzenia (mail: paulina.karpinska@batumi-agency.pl)
  3. Wydłużony zostaje termin przyjmowania opłat konferencyjnych – prosimy o regulowanie należności za rejestrację do 30.09.2020. Otrzymane dotąd opłaty sugerujemy przeznaczyć na poczet organizacji konferencji w nowym terminie, niemniej o ile osoba, która dokonała już wpłaty chciałby ją wycofać – prosimy o kontakt z organizatorem logistycznym wydarzenia (mail: paulina.karpinska@batumi-agency.pl)

O dalszych decyzjach Komitet Organizacyjny i Zarząd PTNfD będą informować w kolejnych komunikatach – uprzejmie prosimy o śledzenie wiadomości.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Zarządu PTNfD
Prof. Ryszard Grenda
Prof. Marcin Tkaczyk
W imieniu organizatora logistycznego konferencji
Tomasz Karwacki
Batumi Conference and Event Agency

ESPN Newsletter on Coronavirus 24 marca 2020

Dear Colleagues


We are all already facing or will very soon be facing a huge challenge from COVID-19. Italy has been unfortunate to be first to get this experience in Europe on a large scale.

 

Giovanni Montini and Licia Peruzzi have both agreed to share their experiences so far. Their reports are very interesting to read.

 

ESPN Newsletter on Coronavirus
The city of Milan, and the rest of Italy, is experiencing such a surreal situation at present that one can only liken it to a scene from a science fiction film. All commercial activity has been temporarily closed with the exception of essential services, the streets are deserted, the train stations and airports at a standstill. The most recent statistics (March 12th) tell us that over 8000 people have tested positive in our Region, Lombardia, more than 15.000 nationwide, with 1016 deaths and many new cases being registered every day. In this terrible scenario, fortunately there are only circa 50 confirmed pediatric cases of Covid-19, asymptomatic or with only mild symptoms including low-grade fever. To date, no transplanted or dialysed children have been infected.
However, the situation inside our hospitals is critical and all units, both adult and pediatric, carry a high risk of transmission of the virus. Due to the imminent overload of our ICUs, the enormous burden of work for the healthcare staff who have not yet tested positive but who are literally working around the clock, stringent measures have been undertaken in order to try and offer continuity of care to all patients while at the same time protect staff. These measures include suspending all routine clinical activity and elective surgeries and sending non-critical patients home in order to convert wards, operating theatres and whatever space is available into makeshift intensive care areas. Pediatricians are being called on to work on adult wards where staff shortages due to infection are increasing.


In our unit, in addition to cancelling routine check ups and organising a telephone consultation service for parents with any queries or worries, we have adopted the following measures. Firstly, any member of staff who has symptoms or who has tested positive for Covid-19 is sent home immediately. However, as resources are so limited, if a member of staff has had contact with a confirmed case, but is asymptomatic, the test is not performed until there is a clinical reason to do so. We have organised a triage system in order to guarantee as best possible a clean environment for whoever enters the unit, either for dialysis or any other essential treatment. Patients and chaperones are initially evaluated by only one medical professional, a nurse or a doctor. If their triage evaluation is negative, they can access the unit, whereas if there are any doubts regarding their clinical condition they are sent for a mucal swab test. As a precautionary measure, we have also organised an isolated area in the adult unit, with a filter, where children on chronic hemodialysis who could possibly be infected can be sent with the support of one of our pediatric nurses, but fortunately, to date, there has not been the need to make use of this.

 

My advice to you would be to plan ahead. Devise a system by which access to your units is reduced to a minimum and is safe for the children who require essential treatment. Set up a telephone service so patients can contact you if need be. Make sure there is a dedicated area where children who have tested positive can undergo dialysis. Be prudent. Staff members who have had possible contact with a confirmed case or who show any sign of infection should self-isolate at home until they have been given the all clear to return to work. The situation is critical, drastic measures are necessary, however if we have a strategy in place and that strategy is implemented correctly, it can be overcome.

 

Giovanni Montini
Pediatric Nephrology Dialysis and Transplant Unit
Milano, Italy
giovanni.montini@unimi.it

News from the Italian Society of Pediatric Nephrology 24 marca 2020

The Covid-19 emergency in Italy has exploded and created a difficult and challenging situation for the country and particularly for the sanitary service as a global.
We are experiencing an outbreak of infection of incredible proportion and all the professional involved in the care of all types of patients have been recruited to assist the new cases coming day by day to our observation, particularly among adults and older people.
The fear was very high for immune-depressed patients and particularly for the fragile population of children carriers of a transplant, taking multiple immunodepressive drugs and for other generally critical like those on dialysis or with several comorbidities: strict measures for home isolation, reduced access to the hospital and tele-monitoring were immediately adopted after case “one” in Italy was identified.
The Italian Society of Pediatric Nephrology (SINePe) is daily monitoring the situation acquiring data form all the Regions, all centers of Pediatric Nephrology and of Pediatrics involved in the care of these children: until today March 13th, 2020 no cases of Covid-19 infection were relevated.


We received many requests upon immunosuppressive therapy withdrawal: at the moment basing on the data obtained so far we have no evidences to recommend any modification of the ongoing therapy.
We strongly recommend however that strict measures of home isolation as well as reduction of hospital admittance of patient and visitors are taken.
Basing on the Italian experience we recommend moreover that sanitary professionals are efficiently protected and organized to work in team to avoid simultaneous coinfection of operators.
Some concerns finally were raised on the use of ACE-I: at the moment there are no strong evidences to recommend to interrupt the use of the drug in all patients however it might be cautious to withdraw ACE-I when used as a renoprotective or antiproteinuric, when feasible.
The Italian Society of Pediatric Nephrology continues to monitor the situation and will be happy to share any useful information.

 

Licia Peruzzi
President
Italian Society of Pediatric Nephrology on behalf of all the Italian pediatric nephrologists
Ana Teixeira Kjell Tullus Rezan Topaloglu

ERKNet Survey: COVID-19 in Children with Kidney Disease on Immunosuppressant Medication 24 marca 2020

Dear Colleagues,

 

We are all trying our best to manage the current Covid-19 pandemic and in particular give the best advice to our children and families who are on immunosuppressant medication. There is a general lack of knowledge regarding the risk of Covid-19 in children on immunosuppressant medication. In view of this, we would like to start gathering information on cases of Covid-19 in children on immunosuppressant medication from the global paediatric nephrology community.
We have set up this survey which can be accessed via the link below:

 

https://www.surveymonkey.de/r/ERKNET_COVID-19

 

The survey should not take longer than 10-15 minutes to complete with the patient information to hand. Inclusion criteria are any children (<18 years) who have been diagnosed with laboratory confirmed Covid-19 and have a known kidney disease on any form of immunosuppressant treatment.


We will be aiming to publish data as soon as we have a meaningful number of cases, in order to help provide some information which may help us in our clinical decision making and advice to patients. Please therefore provide data as soon as it is available at the peak of the patient`s Covid-19 illness, and we may then contact contributors at a later stage to collect further follow up data. All contributors to the survey will be acknowledged in any publications.

 

We are very grateful for your support with this project.

 

Your ERKNet team (Franz Schaefer & Tanja Wlodkowski) on behalf of Kjell Tullus and Matko Marlais, London and Marina Vivarelli, Rome, ERKNet WG for Immune Glomerulopathies Lars Pape, Hannover and Burkhard Tonshoff, Heidelberg,  ERKNet WG for Pediatric Transplantation

PTNefD

Konsultant krajowy:

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu