Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGII DZIECIĘCEJ

Wersja z dn. 25.05.2015r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Towarzystwo przyjmuje nazwę ,,Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej” (w skrócie PTNefD) i zostaje dalej nazwane Towarzystwem.

§2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

§3

Towarzystwo po zarejestrowaniu uzyskuje osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach w Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzystwo może przyjmować zapisy i dary oraz nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy. Towarzystwo może być członkiem fundacji krajowych i zagranicznych popierających rozwój i działających na rzecz nefrologii dziecięcej.

§4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw o tych samych założeniach działania.

§5

Towarzystwo posiada prawo używania odznaki oraz pieczęci.

§6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

 

Rozdział II. Cele i środki działania

§7

Celem Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej jest:

 1. Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia,
 2. Współdziałanie z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym i Polskim Towarzystwem Nefrologicznym, organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami naukowymi, mające na celu zapewnienie dzieciom z chorobami nerek specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu naukowego lekarzy nefrologów dziecięcych,
 4. Dbanie o właściwą rangę i autorytet społeczny prezentowanej dyscypliny zawodowej i przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej
 5. Reprezentowanie nefrologii dziecięcej i pokrewnych jej dziedzin oraz popularyzacja ich osiągnięć na forum krajowym i zagranicznym,
 6. Nawiązywanie kontaktów i organizowanie współpracy pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
 7. Ochrona interesów i praw lekarzy nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

§8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji oraz posiedzeń naukowych,
 2. Organizowanie wystaw we współdziałaniu z przedstawicielami firm farmaceutycznych i technicznych zajmujących się produkcją leków i sprzętu niezbędnego w leczeniu i diagnostyce chorób nerek u dzieci,
 3. Współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz placówkami służby zdrowia w rozwiązaniu problemów leczenia, rehabilitacji i świadczeń społecznych dla dzieci i młodzieży z chorobami nerek,
 4. Współdziałanie z konsultantem krajowym w zakresie kształcenia lekarzy nefrologów dziecięcych
 5. Ogłaszanie konkursów na najlepsze prace z zakresu nefrologii dziecięcej, promocję osiągnięć naukowych, wdrożeń i najlepszych rozwiązań organizacyjnych oraz przyznawanie nagród za wyróżniającą się działalność,
 6. Rozwijanie współpracy pomiędzy ośrodkami krajowymi, a w szczególności organizowanie badań międzyośrodkowych,
 7. Nawiązywanie kontaktów i współpracę z zagranicznymi towarzystwami naukowymi oraz typowanie członków Towarzystwa do udziału w szkoleniach i stypendiach zagranicznych,
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej,
 9. Reprezentowanie interesów polskich nefrologów dziecięcych,
 10. Przedstawienie wniosków i opiniowanie w sprawach odznaczeń państwowych i resortowych.

 

Rozdział III.  Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków honorowych.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym może być lekarz lub osoba z wyższym wykształceniem innej specjalności pracująca w dziedzinie nefrologii dziecięcej, przyjęta przez Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i rekomendacji udzielonej przez dwóch członków Towarzystwa.
 2. Zarząd Główny zawiadamia każdorazowo o przyjęciu członka.
 3. Zarząd Główny może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych. Od uchwały odmawiającej przyjęcia kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
 4. Przynależność do Sekcji Nefrologicznej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego lub do Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego uznaje się jako ciągłość stażu po wstąpieniu do Towarzystwa.

§11

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba bez względu na jej narodowość lub przynależność państwową, w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa lub polskiej nefrologii dziecięcej.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.
 4. Członkowie honorowi – obywatele polscy, posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych – a cudzoziemcy – nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,
 2. Uczestnictwa w zjazdach, sympozjach, konferencjach i zebraniach Towarzystwa i innych imprezach przez nie organizowanych,
 3. Działania w komisjach lub grupach problemowych tworzonych do opracowania zagadnień specjalistycznych,
 4. Zgłaszania uwag i wniosków do władz Towarzystwa,
 5. Noszenia odznaki Towarzystwa.

§13

Członkowie zwyczajni obowiązani są do:

 1. Aktywnego udziału w realizacji celów Towarzystwa,
 2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwały Władz Towarzystwa,
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich; zwolnieni z opłacania składek są członkowie honorowi oraz członkowie zwykli będący emerytami

 

§14

Przynależność do Towarzystwa ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego,
 2. Skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 36 miesięcy,
 3. Wykluczenia uchwałą przez Zarząd Główny, za działalność na szkodę Towarzystwa lub popełnienie czynu uwłaczającego zasadom etyki zawodowej, deontologii i godności lekarza,
 4. Utraty osobowości prawnej,
 5. Prawomocnego orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego,
 6. Od uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje członkowi prawo odwołania do Wolnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty powiadomienia o wykluczeniu.

 

Rozdział IV. Struktura organizacyjna i zasady działania Towarzystwa

§15

 1. Kadencja Zarządu Głównego trwa trzy lata. Funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego można pełnić nie dłużej niż przez 2 kolejno następujące po sobie kadencje.
 2. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
 3. W razie ustąpienia członka władz Towarzystwa lub zmniejszenia składu osobowego, władze te mogą dokooptować w to miejsce nową osobę, pod warunkiem, że liczba nowych członków nie przekroczy 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. O ile statut nie stanowi inaczej, przy równej liczbie głosów w sprawach spornych decyduje głos przewodniczącego.
 5. Towarzystwo reprezentuje jednoosobowo Przewodniczący Zarządu Głównego.

 

Rozdział V. Władze Naczelna Towarzystwa

§16

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna,

§17

 1. Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym i jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa są protokołowane i wymagają podpisu przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

§18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej,
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. Wybór przewodniczącego Towarzystwa i członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, który dokonywany jest w głosowaniu tajnym,
 5. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z towarzystw krajowych i zagranicznych,
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Towarzystwa,
 7. Nadawanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa,
 8. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej,
 9. Nadawanie nagrody – medali Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa i reprezentowanej przez nie dyscypliny naukowej,
 10. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa.

§19

Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa jest władne do podejmowania uchwał i decyzji w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów.

§20

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Główny w czasie każdego kolejnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, który odbywa się co trzy lata.
 2. Głos stanowiący w Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa mają członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi – obywatele polscy.
 3. Termin, miejsce i porządek obrad Wolnego Zgromadzenia członków Towarzystwa ustala Zarząd Główny.
 4. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy członek Towarzystwa zaproponowany przez Zarząd Główny.
 5. Kandydatura przewodniczącego Walnego Zgromadzenia winna być znana na 3 miesiące przed terminem zgromadzenia oraz przyjęta w głosowaniu jawnym członków przed rozpoczęciem obrad.
 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest organizację i przebieg zgromadzenia, przeprowadzenie zgodnych z regulaminem wyborów oraz zredagowanie projektów uchwał zgodnie z duchem i treścią wniosków zgłaszanych i przyjętych przez członków. Jego mandat wygasa z chwilą zakończenia czynności regulaminowych przewidzianych statutem (przekazania protokołu walnego zgromadzenia, protokołu komisji wyborczej i uchwały walnego zgromadzenia na ręce przewodniczącego nowego Zarządu Głównego i przewodniczącego nowej Komisji rewizyjnej),

§21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny:

 1. Z własnej inicjatywy,
 2. Na wniosek co najmniej ¼ członków Towarzystwa,
 3. Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane przez Zarząd Główny w terminie 8 tygodni od daty złożenia wniosku.

§22

Zarząd Główny

 1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między walnymi zgromadzeniami członków, organizowanymi w czasie zjazdów Towarzystwa.
 2. Zarząd Główny składa się z 6 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie (przewodniczącego, którym jest Przewodniczący Towarzystwa, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika i dwóch członków). Zarząd Główny wybiera na swym pierwszym posiedzeniu zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 3. W pracach Zarządu Głównego bierze udział Konsultant Krajowy d/s nefrologii dziecięcej w czasie pełnienia przez niego tej funkcji

§23

Zarząd Główny uchwala program swojego działania.

§24

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku, jednak w miarę potrzeby mogą być organizowane częściej.
 2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, których głos jest rozstrzygający przy równowadze głosów.
 3. Od uchwały Zarządu Głównego członkom towarzystwa przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.

§25

Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia członków,
 3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa,
 4. Organizowanie co 3 lata zjazdów naukowych Towarzystwa i ustalanie ich tematów oraz w porozumieniu z członkami rozszerzonego Zarządu ustalanie miejsca obrad i tematyki corocznych sympozjów nefrologii dziecięcej,
 5. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, zatwierdzanie preliminarza budżetowego oraz projektów głównych kierunków działalności finansowej,
 6. Koordynacja i nadzór nad badaniami wieloośrodkowymi,
 7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu, obciążaniu majątku nieruchomego oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych,
 8. Opracowanie zaleceń dotyczących zasad postępowania w wybranych schorzeniach układu moczowego u dzieci oraz ich okresowe uaktualnianie,
 9. Powoływanie, nadzór nad działalnością i rozwiązywanie specjalistycznych komisji i sekcji problemowych,
 10. Ustalanie zasad udziału Towarzystwa w krajowych i zagranicznych zjazdach stowarzyszeń o podobnym profilu działania oraz oddelegowanie osoby odpowiedzialnej za te kontakty i reprezentującej Towarzystwo,
 11. Występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia członków o nadanie lub pozbawienie tytułu członka honorowego Towarzystwa,
 12. Wykluczanie członków zwyczajnych za działalność na szkodę Towarzystwa, niezgodną z powszechnie przyjętymi zasadami i normami współżycia, z etyką zawodową albo w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Komisji Kontroli Zawodowej lub sądu powszechnego, o ile w tym ostatnim przypadku wyrokowi o dodatkowej karze pozbawienia praw publicznych,
 13. Rozstrzyganie sporu pomiędzy członkami wynikłymi w obrębie Towarzystwa,
 14. Występowanie z wnioskami o nagrody o odznaczenia państwowe dla członków Towarzystwa,
 15. Przedstawienie wniosków do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie członków.

§26

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do kontroli całokształtu działania Towarzystwa przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo zgłaszania wniosków w sprawie działalności Towarzystwa oraz żądać wyjaśnień na posiedzeniach Zarządu Głównego.
 3. Komisja jest zobowiązana do złożenia sprawozdania ze swej działalności oraz występowania z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi Głównemu na Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Spośród swego grona wybiera: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w kadencji.

 

Rozdział VI. Majątek i fundusz Towarzystwa

§27

 1. Na fundusze Towarzystwa składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich,
  2. wpływy z nieruchomości i ruchomości będących na użytkowaniu Towarzystwa,
  3. dotacje, subwencje, zapisy i darowizny na rzecz Towarzystwa,
  4. inne wpływy wynikające z działalności statutowej.
 2. Zobowiązania majątkowe zaciągają Przewodniczący Zarządu Głównego łącznie ze skarbnikiem.

 

Rozdział VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§28

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych go głosowania.

§30

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa większością 2/3 głosów, przy obecności ponad połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 1. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.