Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Regulamin konkursu na najlepszą pracę naukową w latach 2008-2011

13 lutego 2012

Dostępny jest już regulamin konkursu ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej na najlepszą pracę naukową w latach 2008-2011. Regulamin zamieszczamy na naszych stronach zarówno w formie tekstowej jak i w pliku PDF gotowym do pobrania.

Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych to zgłaszania prac konkursowych. Poniżej znajdą Państwo treść regulaminu.

 

Regulamin konkursu na najlepszą pracę naukową w latach 2008-2011

 1. Do konkursu przyjęte są prace opublikowane w latach 2008-2011. Liczy się data publikacji w formie drukowanej.
 2. Konkurs odbędzie się w 2 kategoriach
  1. ogólnej
  2. dla młodych naukowców, którzy do publikacji pracy nie ukończyli 35 roku życia
  3. pracę można zgłosić tylko do jednej z powyższych kategorii
 3. Ocenie podlegają tylko prace oryginalne.
 4. Do konkursu pracę zgłasza pierwszy autor.
 5. Prace na konkurs zgłaszane są drogą mailową w formie plików o rozszerzeniu PDF lub JGP. Pliki powyżej 15 MB wielkości powinny zostać przesłane w częściach.
 6. Do zgłoszenia do konkursu dla młodych naukowców powinna być dołączona kserokopia
 7. Pliki powinny zostać przesłane do 30 marca 2012 na adres: mtkaczyk@uni.lodz.pl.
  1. Prace przesłane po terminie nie zostaną poddane ocenie.
  2. Lista prac zgłoszonych do konkursu zostanie opublikowana 1 kwietnia 2012 na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.
 8. Zasady oceny
  1. Oceny pracy dokona Komitet Naukowy Zjazdu.
   1. Każdy z członków komitetu otrzyma kopie prac drogą mailową oraz formularze oceny pracy wg zatwierdzonego przez Zarząd wzoru.
   2. Ocenianie zostanie zakończone do dnia 15 kwietnia 2012.
   3. Formularze oceny zostaną przesłane do koordynującego konkurs członka zarządu drogą pocztową na adres: Marcin Tkaczyk, Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289. Fax: 42 2711091.
  2. Ocena prac zostanie podsumowana do dnia 30 kwietnia 2012 i przedstawiona Zarządowi.
  3. O punktacji pracy decydować będą:
   1. Wskaźnik wpływu (0-5 pkt) z roku publikacji pracy (ranga IF podana w tabeli oceny)
   2. Oryginalność problemu (1-5 pkt)
   3. Narzędzia badawcze (1-5 pkt)
   4. Liczebność grupy badanej (1-3 pkt)
   5. Liczba uczestniczących w badaniu ośrodków (1-3 pkt)
  4. Prace zostaną uszeregowane wg średniej uzyskanych łącznych ocen. W przypadku takiej samej średniej decydować będzie kolejno średnia cząstkowa ze wskaźników opisanych w pkt. 8.c.
 9. Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w oparciu o wyniki konkursu przyzna:
  1. I nagrodę w kategorii ogólnej, 1000 pln i dyplom dla pierwszego autora pracy.
  2. II nagrodę w kategorii ogólnej 500 pln i dyplom dla pierwszego autora pracy.
  3. III nagrodę w kategorii ogólnej 500 pln i dyplom dla pierwszego autora pracy.
  4. I nagrodę w kategorii dla młodych naukowców, 500 pln i dyplom dla pierwszego autora pracy.
 10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej 15-17 maja 2012 we Wrocławiu zgodnie z programem zjazdu.

Prezes Zarządu

prof. Ryszard Grenda

 

Dodatkowo zamieszczamy regulamin w formie elektronicznej (format PDF):