Materiały

Zabrze 2017

Agnieszka Perkowska-Ptasińska – Patomorfologia steroidoopornego zespołu nerczycowego

Agnieszka Szafrańska – Wady układu moczowego diagnostyka pre- i postnatalna

Aleksandra Żurowska – Choroby rzadkie w nefrologii dziecięcej. Rola Europejskich Sieci Referencyjnych

Anna Materna-Kiryluk Mikromacierz kliniczna jako narzędzie do identyfikacji wrodzonych wad rozwojowych układu moczowego o uwarunkowaniu genetycznym

Anna Jung – Współczesne spojrzenie nefrologa na postępowanie w odpływach pęcherzowo-moczowych u dzieci

Anna Moczulska – Rozpoznanie zespołu Alporta i nefropatii cienkich błon podstawnych w wieku dziecięcym

Anna Musielak – Ciągła terapia nerkozastępcza u pacjentów z prowadzonym pozaustrojowym utlenowaniem krwi

Danuta Ostalska-Nowicka – Trudności w rozpoznawaniu przewlekłej choroby nerek u dzieci

Danuta Zwolińska – Informacje konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii dziecięcej

Danuta Zwolińska – Klasyfikacja zmian wielotorbielowatych w nerkach u dzieci

Grażyna Krzemień – Przydatność oznaczania NGAL w surowicy i w moczu u niemowląt we wczesnym rozpoznawaniu zakażenia układu moczowego

Dorota Drożdż – Tubulopatie z utratą soli (zespół Barttera,zespół Gitelmana)

Ilona Zagożdżon  – Leczenie nerkozastępcze dzieci z autosomalnie recesywnym zwyrodnieniem torbielowatym nerek na podstawie danych Polskiego Rejestru Dzieci Leczonych Nerkozastępczo

Jacek Zachwieja – Rozpoznanie i leczenie steroidoopornego immunologicznego zespołu nerczycowego

Katarzyna Jobs – Badania obrazowe w diagnostyce układu moczowego

Katarzyna Kiliś-Pstrusińska  – CAKUT – czy potrzebne nam są badania genetyczne do ich rozpoznania

Katarzyna Taranta-Janusz Ocena stężenia ICAM-1 w moczu dzieci z jednostronnym wodonerczem, w następstwie wrodzonego zwężenia podmiedniczkowego moczowodu

Kinga Musiał  – Białka wiążące witaminę D (VDBP) i retinol (RBP4) oraz białka szoku cieplnego (HSF1, Hsp27) w ocenie funkcji cewek nerkowych u dzieci z przewlekłą chorobą nerek (PChN) leczonych zachowawczo

Kinga Musiał  – Nowa klasyfikacja dla autosomalnie dominujących śródmiąższowych chorób nerek wg KDIGO

Lidia Hyla-Klekot  – MOCZÓWKA PROSTA NERKOWA

Magdalena Silska-Dittmar  – Wieloośrodkowa analiza skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leczenia immunosupresyjnego rituximabem w grupie dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym

Magdalena Drożyńska-Duklas  – Pierwotnie steroidooporny zespół nerczycowy w populacji dzieci polskich na podstawie danych Nephrosis OnLine

Małgorzata Mizerska-Wasiak  – Skuteczność inhibitorów konwertazy angiotensyny w leczeniu nefropatii Schönleina – Henocha i nefropatii IgA u dzieci w Polsce

Małgorzata Pańczyk-Tomaszeaska  – Rola badań genetycznych w diagnostyce krwinkomoczu

Małgorzata Placzyńska – Wczesne wykrywanie metodą ultrasonograficzną wad wrodzonych układu moczowego

Małgorzata Zajączkowska  – Sytuacja pacjenta z CYSTYNOZĄ w Polsce

Małgorzata Stańczyk  – Czy zmniejszenie spożycia fruktozy może obniżyć ciśnienie tętnicze i poprawić elastyczność naczyń krwionośnych

Marcin Tkaczyk  – ANTENATAL – próba oceny skuteczności oceny terapii wewnątrzmacicznej uropatii zaporowej – prezentacja założeń programu i wyniki rocznej rekrutacji.

Marcin Tkaczyk  – Profil kliniczny i genetyczny pacjentów z cystynurią w Polsce – analiza danych z rejestru POLtube.

Marcin Tkaczyk  – Światowy dzień moczenia – nowa inicjatywa dla pacjentów i lekarzy

Marcin Tkaczyk – Wady układu moczowego wymagające pilnej diagnostyki i interwencji nefrologicznej.

Marcin Zaniew  – Charakterystyka dzieci z chorobą Denta, w Polsce

Maria Szczepańska – Moczówka prosta nerkopochodna dane z polskiego rejestru wrodzonych tubulopatii

Maria Szczepanska – Wieloośrodkowa analiza skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leczenia immunosupresyjnego rituximabem w grupie dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym

Maria Szczepanska – Zespół hemolityczno-mocznicowy w Polsce – dane z trzyletniej obserwacji

Olga Bielska – Aspekty genetyczne chorób przebiegających z krwinkomoczem

Przemysław Sikora – Genetycznie uwarunkowane hiperkalciurie i nefrokalcynoza

Patomorfologia steroidoopornego zespołu nerczycowego

Ryszard Grenda – Kwalifikacja biorców i zasady doboru żywych dawców nerek w przypadku schorzeń uwarunkowanych genetycznie

Sylwester Prokurat – Co nowego w technikach ciągłych

Sylwia Ziebura – Choroby uwarunkowane genetycznie i ostre uszkodzenie nerek w patogenezie przewlekłej choroby nerek u dzieci

Wiletta Jarmużek – Skojarzone przeszczepienie nerki i wątroby u dzieci z autosomalną recesywną wielotorbielowatością nerek (ARPKD) – doświadczenie własne Centrum Zdrowia Dziecka

Tomasz Jarmoliński – WRODZONE CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO W PRZESIEWOWYM BADANIU USG U NOWORODKÓW URODZONYCH W SZPITALU POWIATOWYM

Znaczenie żywienia w chorobach nerek