September2020
2020-09-08 13:56:01

Komunikat w sprawie organizacji Konferencji PTNFD 2020

Koleżanki i Koledzy,

W związku z nieustającym zagrożeniem epidemiologicznym, plan organizacji dorocznej konferencji PTNFD w 2020 roku uległ modyfikacji, która ogranicza jej  zakres techniczny do formy hybrydowej, z bardzo ograniczonym udziałem na miejscu (w centrum konferencyjnym Hotelu Boss w Warszawie-Międzeszynie) oraz z udziałem on-line większości uczestników, przy wykorzystaniu platformy streamingowej.

Termin konferencji to 12-14 listopada, niemniej liczba i długość trwania poszczególnych aktywności zostanie mocno ograniczona.

Ten typ organizacji wymusza zmianę (istotne skrócenie) programu merytorycznego, co spowoduje, że szereg wykładów przewidzianych do wygłoszenia w tradycyjnej formie w pierwotnej wersji programu –  będzie odwołanych i ewentualnie wykorzystanych w trakcie przyszłych zjazdów.

Prezentacje posterowe będą miały wyłącznie postać krótkiego omówienia on-line (w czasie rzeczywistym) treści plakatów, umieszczonych wcześniej  na platformie internetowej.

Szczegółowy nowy program pojawi się niebawem. Trwają negocjacje w zakresie udziału firm zewnętrznych w konferencji,  po zmianie jej  formuły, co nie jest zadaniem prostym. Ma to, oprócz wartości edukacyjnej – znaczenie dla budżetu konferencji i zmiany opłat dla uczestników.

O wszystkich ustaleniach powiadomimy, jak tylko będą potwierdzone.

Z pozdrowieniami

Komitet Organizacyjny i Naukowy

Przewodniczący PTNFD

2020-09-08 13:52:45

Pożegnanie Pani prof. dr hab. n. med. Ireny Szajner-Milart

30. czerwca 2020 r. zmarła w wieku 93 lat prof. dr hab. n. med. Irena Szajner-Milart, twórca i nestor lubelskiej nefrologii dziecięcej.

prof. I. Szajner-Milart- zdjęcie

Prof. Irena Szajner- Milart urodziła się w 1927 roku na Kresach Wschodnich.

Dyplom lekarza medycyny uzyskała w 1954 roku po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Klinice Pediatrycznej tejże Uczelni. Kwalifikacje zawodowe doskonaliła na kursach dokształcających z zakresu reumatologii, endokrynologii i nefrologii dziecięcej w Warszawie i w Poznaniu oraz w ośrodkach zagranicznych, kierowanych przez prof. A. Pradera w Zurychu (1972) i prof. J. Brodehla w Hanowerze (1988). Zapoczątkowało to trwającą do dziś współpracę Kliniki Nefrologii  Dziecięcej UM w Lublinie z ośrodkami niemieckimi. w 1966 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, w 1979 roku- doktora habilitowanego nauk medycznych, w 1986r.- tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1993 r.- profesora zwyczajnego.

Od 1975 r. I. Szajner-Milart była zastępcą ordynatora w Klinice Chorób Dzieci Młodszych AM w Lublinie, a w 1990 roku została kierownikiem tej Kliniki. Zgodnie z zainteresowaniami zawodowymi i naukowymi pani Profesor, znaczny odsetek pacjentów tej jednostki stanowiły dzieci z chorobami układu moczowego. Tworząc podwaliny nefrologii dziecięcej w makroregionie lubelskim, od początku zachęcała asystentów do otwierania specjalizacji z nefrologii, odbywania staży i szkoleń w wiodących ośrodkach nefrologicznych w kraju i za granicą. Umożliwiło to powstanie Kliniki Nefrologii Dziecięcej. Dzięki Jej działalności i zaangażowaniu ośrodek ten wzbogacił się o nowe możliwości diagnostyczno- terapeutyczne jak badania urodynamiczne, biopsja nerki czy dializoterapia.

Prof. I. Szajner-Milart była niezwykle cenionym lekarzem pediatrą i nefrologiem. Zawsze chętnie służyła swoja wiedzą i doświadczeniem młodym pokoleniom lekarzy, dla których była autorytetem i przykładem. Była opiekunem dwóch przewodów habilitacyjnych, promotorem siedmiu prac doktorskich i trzech magisterskich, w większości o tematyce nefrologicznej. Była recenzentem ponad 30 rozpraw doktorskich, kilku rozpraw habilitacyjnych i oceny dorobku naukowego na tytuł profesora. Aktywność  naukowo- badawcza prof. I. Szajner-Milart dokumentuje ponad 160 opublikowanych prac, w większości dotyczących problematyki nefrologicznej, których była autorem lub współautorem. Jej zainteresowania dotyczyły m. in. udziału amin biogennych w postawaniu zmian zapalnych w nerkach, powikłań leczenia sterydami dzieci z zespołem nerczycowym, w tym ich wpływu na rozwój fizyczny, znaczenia czynników usposabiających w nawracających zakażeniach układu moczowego u dzieci. W sposób szczególny interesowała się etiopatogenezą, kliniką i leczeniem zespołu hemolityczno– mocznicowego, zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego oraz nefropatii w przebiegu zespołu Schoenleina- Henocha. Ponadto była autorką monografii i rozdziałów w podręcznikach na temat szczepień ochronnych, ostrych zatruć u dzieci oraz chorób wieku rozwojowego. Trzy spośród nich ukazały się nakładem PZWL pod Jej redakcją.

Prof. I. Szajner-Milart wykształciła rzesze młodych adeptów medycyny. Pod Jej kierunkiem 24 lekarzy uzyskało specjalizacje z pediatrii. Jako wieloletni prodziekan Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie dała się poznać jako dobry organizator szeroko pojętej aktywności studentów medycyny. Była zaangażowanym i wymagającym nauczycielem akademickim, świetnym wykładowcą i egzaminatorem podczas licznych dyplomowych i specjalizacyjnych sesji, cenionym opiekunem studenckiego koła naukowego.

Prof. I. Szajner- Milart była założycielem sekcji nefrologicznej lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, organizatorem kilku ogólnopolskich zjazdów oraz sympozjów pediatrów  i nefrologów dziecięcych.

Za swoją działalność zawodową i pełnione funkcje organizacyjne została honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.

Była osobą powszechnie lubianą i szanowaną. Charakteryzowała się niezwykłą kulturą, życzliwością, pogodą ducha, humorem oraz nadzwyczajną empatią i poświęceniem dla pacjentów, którym tak wielu pomogła.

Będzie nam Jej bardzo brakowało ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Zespół Kliniki Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie